LEGJISLACIONET QË PËRFSHIHEN NË PREFEKTURËN E QARKUT DURRËS