KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VETEQEVERISJA VENDORE

KODI_I_PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE 2016

LIGJI 107-2016 PER PREFEKTIN E QARKUT

LIGJI_9632_PARANDALIMI KONFLIKTEVE TE INTERESIT

LIGJI_138_PER GARANTIMIN E INTEGRITETIT

LIGJI_152_PER NENPUNSIN CIVIL

LIGJI_9131_PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRAT

LIGJI_9367_PER PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TE INTERESAVE